DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Délibération n°056/CENI/D/2024:Liste officielle des candidatures pour les élections législatives 2024.

REGION :ANALAMANGA

ANATANANARIVO 1

ANTANANARIVO 2

ANTANANARIVO 3

ANTANANARIVO 4

ANTANANARIVO 5

ANTANANARIVO 6

AMBOHIDRATRIMO

ANTANANARIVO AVARADRANO

ANTANANARIVO ATSIMONDRANO

ANDRAMASINA

ANJOZOROBE

MANJAKANDRIANA

ANKAZOBE

REGION :BONGOLAVA

TSIROANOMANDIDY

FENOARIVOBE

REGION :ITASY

MIARINARIVO

ARIVONIMAMO

SOAVINANDRIANA

REGION :VAKINAKARATRA

ANTSIRABE 1

ANTSIRABE 2

ANTANIFOTSY

FARATSIHO

BETAFO

MANDOTO

AMBATOLAMPY

REGION :DIANA

ANTSIRANANA 1

ANTSIRANANA 2

AMBILOBE

AMBANJA

NOSY BE

REGION :SAVA

SAMBAVA

ANDAPA

VOHEMAR

ANTALAHA

REGION :AMORON’I MANIA

AMBOSITRA

AMBATOFINANDRAHANA

FANDRIANA

MANANDRIANA

REGION :ATSIMO ATSINANANA

BEFOTAKA ATSIMO

FARAFANGANA

MIDONGY SUD

VANGAINDRANO

VONDROZO

REGION :HAUTE MATSIATRA

FIANARANTSOA

IKALAMAVONY

ISANDRA

AMBOHIMAHASOA

VOHIBATO

AMBALAVAO

LALANGINA

REGION :IHOROMBE

IAKORA

IHOSY

IVOHIBE

REGION :VATOVAVY

IFANADIANA

MANANJARY

NOSY VARIKA

REGION :FITOVINANY

IKONGO

MANAKARA

VOHIPENO

REGION :BOENY

MAHAJANGA 1

MAHAJANGA 2

SOALALA

MITSINJO

AMBATO BOENY

MAROVOAY

REGION :BETSIBOKA

MAEVANTANANA

KANDREHO

TSARATANANA

REGION :MELAKY

MAINTIRANO

AMBATOMAINTY

ANTSALOVA

MORAFENOBE

BESALAMPY

REGION :SOFIA

PORT BERGE

ANTSOHIHY

ANALALAVA

BEFANDRIANA NORD

MANDRITSARA

MAMPIKONY

BEALANANA

REGION :ALAOTRA MANGORO

AMBATONDRAZAKA

MORAMANGA

AMPARAFARAVOLA

ANDILAMENA

ANOSIBE AN’ALA

REGION :ATSINANANA

TOAMASINA 1

TOAMASINA 2

ANTANAMBAO MANAMPOTSY

MAROLAMBO

MAHANORO

BRICKAVILLE

VATOMANDRY

REGION :ANALANJIROFO

FENERIVE EST

MAROANTSETRA

MANANARA NORD

SAINTE MARIE

SOANIERANA IVONGO

VAVATENINA

REGION :ANOSY

TAOLAGNARO

BETROKA

AMBOASARY SUD

REGION :ANDROY

AMBOVOMBE ANDROY

BEKILY

BELOHA ANDROY

TSIHOMBE

ANTANIMORA

REGION :MENABE

MORONDAVA

BELO SUR TSIRIBIHINA

MAHABO

MANJA

MIANDRIVAZO

REGION :ATSIMO ANDREFANA

AMPANIHY OUEST

ANKAZOABO SUD

BEROROHA

BETIOKY SUD

MOROMBE

SAKARAHA

TOLIARA 1

TOLIARA 2

BENENITRA