25401105_1368631123266321_673670521_o“OLOM-PIRENENA AHO”

                        Zo sy andraikitry ny olom-pirenena feno 18 taona no  mihoatra rehetra  ny raharaham-pifidianana.

Noho izany dia zava-dehibe ny fandraisana anjara feno amin’ izany tontolon’ny  fifidianana izany ary tena misy fiantraikany amin’ny raharaham-pirenena ny safidy sy ny latsa-bato izay ataon’ny tsirairay.

Ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana mitondra ny laharana 2012-005 tamin’ny 22 martsa 2012 hita ao amin’ny toko voalohany andininy fahatelo dia manamafy   fa: “Mpifidy avokoa rehefa mety ho olom-pirenena malagasy, na lahy na vavy feno valo ambin’ny folo taona katroka amin’ny vaninandro anaovana ny latsa-bato”.

Olom-pirenena toa anao aho! Koa manomboka izao! raisiko ny adidiko @ maha olom-pirenena ahy! Ary ianao?