NY FISORATANA ANARANA ANATY LISI-PIFIDIANANA

Ny andidiny faha 26 no mamaritra ny fe-potoana hanatanterahana izany « Havaozina isan-taona ny lisitry ny mpifidy manomboka ny 1 desambra ka hatramin’ ny 31 janoary ny taona manaraka” ary araka ny voalazan ny andininy faha 2 dia milaza fa “Ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana dia adidy ho an’ny olom-pirenena tsirairay mba ahafahany mampiasa ny zony handatsa-bato.”

 • Ireto avy no fepetra takiana, ahafahana misoratra ao anaty lisi-pifidianana:
 • Olom-pirenena rehetra na lahy na vavy feno 18 taona na mihoatra (and 3)
 • Manana ny kara panodrom pirenena ary mitondra izany rehefa hisoratra anarana
 • Voasoratra ao amin’ny rejisitra fanisam-bahoakan’ny Fokontany misy ny olom-pirenena
 • Olona tsy very zo hifidy araka ny andininy faha 4
 • Ireto avy no tokony ho fenoin’ny olom-pirenena @ anaty ny registra fisoratana anarana:
 • Ny anarana sy ny fanampin’anarana;
 • Ny vaninandro sy ny toerana nahaterahana;
 • Ny fianahana;
 • Ny laharana sy ny vaninandro ary ny toerana nanomezana ny karapanondrom-pirenena;
 • Ny adiresy na ny toeram-ponenana.

Noho izany:

 • Manatona ny biraom-pokontany- misy anao
 • Ento ny karam-panondrom-pirenena
 • Misoratà anarana ao anaty ny lisi-pifidianana

 « IZAHO ANATY LISI-PIFIDIANANA, ARY IANAO ? »